• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Phòng đào tạo - Trường ĐH Tôn Đức Thắng

LỊCH THI CUỐI KỲ HK2/2013-2014

(Lớp thường - Chính quy)

  

Xem chi tiết tại đây

###############################################

 

LỊCH THI CUỐI KỲ HK2/2013-2014

(Dành cho sinh viên lớp chất lượng cao)

 

Chi tiết tại đây

 

###############################################

LỊCH THI GIỮA HK2/2013-2014 - CHÍNH QUY BỔ SUNG

(Dành cho sinh viên hoãn thi)

 

Xem chi tiết tại đây.

###############################################

LỊCH THI CUỐI KỲ HK2/2013-2014 HỆ LIÊN THÔNG

KHÓA MỚI TUYỂN SINH THÁNG 11/2013

 

Chi tiết tại đây

 

################################################

THỜI KHÓA BIỂU HK1/2014-2015

(Dùng để sinh viên đăng ký môn học)


Xem chi tiết tại đây

 

 

################################################

 

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI GIỮA KỲ

HỌC KỲ DỰ THÍNH 2/13-14

(Môn Lập trình C)

 

Chi tiết tại đây

 

################################################

DANH SÁCH CẤM THI CUỐI KỲ CHÍNH QUY HK2/13-14

 

Sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

################################################

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ HK DỰ THÍNH 2/2013-2014

 

Lưu ý: Sinh viên không hoàn thành học phí học kỳ dự thính sẽ bị cấm thi tất cả các môn có trong học kỳ Dự thính. Sinh viên xem dữ liệu đóng học phí học kỳ Dự thính 2/2013-2014 trên website Phòng Tài Chính. Danh sách cấm thi Giữa kỳ do không hoàn thành học phí, sinh viên xem tại đây. 

 

Danh sách thi ngày 14/04 - 18/04/2014 sinh viên xem tại đây

 

###################################

 

THỜI KHÓA BIỂU HK3/2013-2014 HỆ LT, VLVH TẠI TP.HCM 

 

Chi tiết tại đây 

 

#################################

 

LỊCH THI GIỮA KỲ HỌC KỲ DỰ THÍNH 2 NĂM 2013-2014

 

Xem chi tiết tại đây

 

#################################

LỊCH THI KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN

(Tốt nghiêp đợt tháng 09/2014)

 

Xem chi tiết tại đây

Danh sách thi, sinh viên xem chi tiết tại đây.

Lưu ý, sinh viên khoa Mỹ  thuật công nghiệp sẽ thi 2 lần trên cùng danh sách thi. Sinh viên xem lịch thi và đi thi theo lịch. 

 

Lưu ý: Ngành Tài chính tín dụng, bậc Đại học, sinh viên sẽ thi theo hình thức: làm bài trên máy tính.

 

#################################

 

LỊCH THI CUỐI KỲ HK2/2013-2014

( Dành cho sinh viên các lớp liên kết 3+1)

 

Chi tiết tại đây

Danh sách thi xem chi tại đây.

 

#################################

 

LỊCH THI GIỮA KÌ HK2/2013-2014 HỆ LIÊN THÔNG KHÓA MỚI TUYỂN SINH THÁNG 11/2013
 
Chi tiết tại đây
 
#################################
 
DANH SÁCH HOÃN THI GIỮA KỲ
CHÍNH QUY HK2/13-14 (cập nhật 17/03/2014)
 
Sinh viên xem chi tiết tại đây.
 
###################################
 
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TKB HK2/13-14 TẠI BÌNH PHƯỚC, CÀ MAU
 
Chi tiết tại đây
 
###################################
 
ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI VÀ BỔ SUNG THÊM MÔN THI LẦN 1 HK2/13-14 TẠI BÌNH THUẬN
 
Chi tiết tại đây
 

##############################################

LỊCH THI LẦN 1 HK2/2013-2014 LỚP 12540101(12D1LV)
 
Chi tiết tại đây

 

##############################################

LỊCH THI LẦN 1 HK2/2013-2014 HỆ LT, VLVH TẠI TP.HCM 

 

Chi tiết tại đây

##############################################

  

LỊCH THI LẦN 1 HK2/2013-2014 HỆ LT, VLVH TẠI ĐƠN VỊ LIÊN KẾT 

 

Chi tiết tại đây

 

 
 

 #####################################

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA MỚI TUYỂN SINH THÁNG 11/2013 HỆ LIÊN THÔNG TẠI TP.HCM 

Chi tiết tại đây 

 

  ######################################

 

LỊCH THI GIỮA KÌ HK2/2013-2014 HỆ LIÊN THÔNG TẠI TP.HCM

 

Chi tiết tại đây####################################

 

THỜI KHÓA BIỂU HK2/2013-2014 (Chính quy)

 

Xem chi tiết tại đây

 

#######################################


LỊCH THI KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN THEO ĐỀ XUẤT CỦA KHOA CNTT

 

Xem chi tiết tại đây

#####################################

   

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ MÔN HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU VÀ CHIA NHÓM HK2/13-14 HỆ LT, VLVH, VB2 TẠI TP.HCM

 

Chi tiết tại đây