• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Email In PDF.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

NGÀNH: TOÁN ỨNG DỤNG

(Ban hành theo Quyết định số: ......... / TĐT-ĐT ngày ...... tháng ...... năm ......

của Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng)

Trình độ đào tạo:           ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo:  Ngành Toán ứng dụng

Loại hình đào tạo:         Hệ Đại học chính quy

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung:

-     Đào tạo các chuyên gia có chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm phục vụ xã hội, có đạo đức và lối sống lành mạnh.

-     Chuyên gia có kiến thức cơ bản và cơ sở vững, có kỹ năng tốt trong hướng chuyên môn sâu. Có khả năng linh hoạt tiếp cận sự thay đổi trong thị trường lao động nhiều biến động.

-     Góp phần đào tạo nhân lực và nâng cao dân trí cho xã hội.

 2. Mục tiêu cụ thể:

            Cử nhân Toán ứng dụng có kiến thức cơ bản và cơ sở về Toán và Tin học vững vàng, biết ứng dụng Toán và tin học vào giải quyết các vấn đề về quản lý và kinh tế cũng như trong đời sống, có thể tham gia giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Đại học các môn học cơ sở của ngành. Các sinh viên giỏi có thể tham gia nghiên cứu khoa học và học lên ở các bậc cao hơn của các ngành Toán ứng dụng, Công nghệ thông tin hoặc Kinh tế.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 140 tín chỉ (không kể GDTC và GDQP)

Trong đó:

- Khối kiến thức chung  28  tín chỉ

- Khối kiến thức KHTN hoặc KHXH  28  tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành  23  tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành  41  tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành  20  tín chỉ

2. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo:

            Có 3 hình thức tốt nghiệp:

1.      Làm luận văn tốt nghiệp: Dành cho các sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của Khoa và thuộc diện khá giỏi. Sinh viên thực hiện luận văn trong thời gian khoảng 4 tháng và sẽ bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn của Khoa. Luận văn được tính tương đương với 7 tín chỉ.

2.      Làm tiểu luận tốt nghiệp:  Dành cho các sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của Khoa và thuộc diện khá. Sinh viên thực hiện tiểu luận trong thời gian khoảng 4 tháng và sẽ được Hội đồng chấm tiểu luận của Khoa chấm. Tiểu luận được tính tương đương với 4 tín chỉ.

3.      Thi tốt nghiệp: Dành cho những sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của Khoa nhưng không được làm luận văn hoặc tiểu luận. Sinh viên phải thi 2 môn: Môn cơ sở và môn chuyên ngành, mỗi môn được tính tương đương với 3 tín chỉ.

III. PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH (DỰ KIẾN): download