• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Email In PDF.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGOẠI NGỮ
NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
 
            Trình độ đào tạo      : ĐẠI HỌC
            Loại hình đào tạo     : HỆ CHÍNH QUY TẬP TRUNG
(Ban hành tại Quyết định số: 1100/ TĐT-QĐ ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng)
1. Mục tiêu đào tạo
         Đào tạo cử nhân ngành tiếng Trung Quốc có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo; có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo; đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Chương trình nhằm giúp sinh viên:
- Đạt được khối lượng kiến thức khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên cần thiết đối với một cử nhân tiếng Trung Quốc;
- Đạt được năng lực sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc (nghe, nói, đọc, viết), bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học;
- Trang bị các kiến thức cần thiết về lý luận dịch, kỹ năng-kỹ thật nghiệp vụ phiên dịch và biên dịch;
- Đạt được các kiến thức cơ bản về sư phạm học, tâm lý học, giáo dục học và phương pháp giảng dạy và kỹ thuật giảng dạy tiếng Trung Quốc;
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ để công tác có hiệu quả trong các ngành thương mại và du lịch;
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu ở đại học, tạo cơ sở cho sinh viên tiếp tục học cao hơn với các chương trình sau đại học.
2. Thời gian đào tạo: 4 năm
3. Khối lương kiến thức toàn khóa (tính bằng số tín chỉ): 150 tín chỉ (không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)
4. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2008 và Thông tư số 02/2009/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 2 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
         5.1. Quy trình đào tạo: Đào tạo theo học chế tín chỉ. Cho phép sinh viên được học trả nợ hoặc học vượt để đảm bảo số tín chỉ tích lũy đúng qui định nhà trường.
         5.2. Điều kiện tốt nghiệp:
         - Áp dụng đúng điều kiện tốt nghiệp hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo, theo đúng quy định tốt nghiệp nhà trường.
         - Hình thức tốt nghiệp:
         Thi tốt nghiệp: Đạt điểm trung bình chung 5.0 trở lên, và không còn nợ các môn tiên quyết tốt nghiệp (cốt lõi của ngành).
6. Thang điểm: 10
         - Kiểm tra giữa học phần: kiểm tra trên lớp 10%, kiểm tra tập trung 20%
         - Kiểm tra cuối học phần: 70%
7. Kế hoạch giảng dạy (Dự kiến): download