• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Tiếng Anh (Cao Đẳng chính quy)

Email In PDF.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGOẠI NGỮ
NGÀNH TIẾNG ANH
            Trình độ đào tạo      : CAO ĐẲNG
            Loại hình đào tạo     : HỆ CHÍNH QUY TẬP TRUNG
(Ban hành tại Quyết định số: 1101/ TĐT-QĐ ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng)
1. Mục tiêu đào tạo
         Đào tạo cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
         Chương trình nhằm giúp sinh viên:
              - Đạt được khối lượng kiến thức tổng quát và chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa xã hội Anh-Mỹ có liên quan trực tiếp đến giao tiếp tiếng Anh hiện đại;
              - Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh đạt đến trình độ trung-cao cấp trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên ngành đã chọn thông qua một hệ thống phương pháp giảng dạy mang tính thực hành cao;
              - Nắm vững những kiến thức và kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ để công tác có hiệu quả trong các ngành sư phạm và thương mại;
              - Đạt được những kỹ năng cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu.      
2. Thời gian đào tạo: 3 năm
3. Khối lương kiến thức toàn khóa (tính bằng số tín chỉ): 112 tín chỉ (không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)
4. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2008 và Thông tư số 02/2009/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 2 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
         5.1. Quy trình đào tạo: Đào tạo theo học chế tín chỉ. Cho phép sinh viên được học trả nợ hoặc học vượt để đảm bảo số tín chỉ tích lũy đúng qui định nhà trường.
         5.2. Điều kiện tốt nghiệp:
         - Áp dụng đúng điều kiện tốt nghiệp hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo, theo đúng quy định tốt nghiệp nhà trường.
         - Hình thức tốt nghiệp:
         Thi tốt nghiệp: Đạt điểm trung bình chung 5.0 trở lên, và không còn nợ các môn tiên quyết tốt nghiệp (cốt lõi của ngành).
6. Thang điểm: 10
         - Kiểm tra giữa học phần: kiểm tra trên lớp 10%, kiểm tra tập trung 20%
         - Kiểm tra cuối học phần: 70%
7. Kế hoạch giảng dạy (Dự kiến): download