• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Mục tiêu chất lượng đào tạo
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2014-2015
 1. 100% viên chức Phòng hiểu biết chính sách chất lượng của Trường, mục tiêu chất lượng của Trường và Phòng; hiểu biết và áp dụng đầy đủ QMS ISO 9001:2008 tại Phòng.
 2. 100% viên chức của Phòng hoàn thành nhiệm vụ năm học.
 3. Ít nhất 87% giảng viên, viên chức, học sinh - sinh viên và khách hàng hài lòng về chất lượng hoạt động và thái độ phục vụ của Phòng.
 4. Đảm bảo tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ (trình độ đại học chính quy) tăng ít nhất 2% so với năm học 2013-2014.
 5. Đẩy mạnh công tác tư vấn học vụ trực tuyến, đảm bảo tỷ lệ tăng ít nhất 200% số lượng loại đơn giải quyết trực tuyến so với năm học 2013-2014.
 6. Hoàn thành giai đoạn 1 trong "Kế hoạch biên soạn chỉnh sửa Đề cương chi tiết môn học" tiến đến giai đoạn rà soát, phản biện Đề cương chi tiết môn học cấp Trường tất cả các ngành hiện đang đào tạo.
 7. Xây dựng hoàn tất hành lang pháp lý cho hình thức đào tạo từ xa và triển khai thành công khóa tuyển sinh đầu tiên.
 8. Xây dựng hoàn tất hệ thống quản lý học vụ trực tuyến cho hình thức đào tạo từ xa.
 9. Hoàn thành thủ tục pháp lý mở thêm 02 ngành đào tạo đại học chính quy.