• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Mục tiêu chất lượng đào tạo
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2013-2014
 1. 100% viên chức của Phòng hiểu biết và thực hiện đúng các nội qui, qui định của Trường; hiểu biết các thủ tục qui trình hướng dẫn công việc; mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng của Trường, của Phòng và áp dụng đầy đủ QMS ISO 9001:2008 tại Phòng của mình.
 2. 100% viên chức của Phòng hoàn thành nhiệm vụ năm học.
 3. Ít nhất 87% giảng viên, viên chức, học sinh - sinh viên và khách ngoài hài lòng về chất lượng hoạt động và thái độ phục vụ của Phòng.
 4. Xây dựng và triển khai Bộ phận tiếp sinh viên, khách ngoài theo cơ chế 01 cửa và triển khai thành công Cổng thông tin sinh viên.
 5. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ tăng 5% so với năm học 2012-2013.
 6. Triển khai thành công hoạt động đào tạo ngành chính-phụ và song ngành. Tỷ lệ sinh viên tham gia học ngành thứ 2, ngành chính phụ và song ngành tối thiểu ở mức 15% so với chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2013.
 7. Hoàn thành thủ tục pháp lý mở 3 ngành mới (Luật, Công tác xã hội, Dược).
 8. Triển khai quản lý học vụ theo tài khoản sinh viên (bắt đầu với sinh viên cao đẳng, đại học ban ngày).
 9. Xây dựng thành công Tổ phát triển ngành (hoàn thành 50% các hạng mục công việc trong gia đoạn 1 của đề án thành lập Tổ phát triển ngành).
 10. Phối hợp, hỗ trợ Phòng ĐT&TTTL thực hiện thành công chương trình tin học hóa các ứng dụng cơ bản thuộc phạm vi khối lượng của năm học 2013-2014.
 11. Nhắc nhở, giám sát, đề xuất xử lý nhằm đảm bảo viên chức thực hiện nghiêm túc qui định về bảo vệ nội bộ; thực hiện đúng cam kết làm việc với Trường.