• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Mục tiêu chất lượng đào tạo

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2012-2013


 1. 100% viên chức Phòng hiểu biết và thực hiện đúng các nội qui, qui định của Trường; hiểu biết các thủ tục qui trình hướng dẫn công việc; mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng của Trường, của Phòng và áp dụng đầy đủ QMS ISO 9001:2008 tại Phòng của mình.
 2. 100% viên chức của Phòng hoàn thành nhiệm vụ năm học.
 3. Ít nhất 85% giảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên và khách hài lòng về chất lượng hoạt động và thái độ phục vụ của Phòng.
 4. Quản lý và tổ chức hoạt động Tổ tư vấn học đường thành công (ít nhất 90% sinh viên tiếp xúc hài lòng về chất lượng công việc; Tổ thực hiện được ít nhất 66% các hạng mục công việc trong Giai đoạn 01 của Đề án thành lập).
 5. Áp dụng thành công phần mềm mới trong quản lý đào tạo (tỉ lệ lỗi trong xử lý nghiệp vụ từ quá trình áp dụng không quá 03% tổng số các nghiệp vụ ứng dụng).
 6. Tin học hóa tất cả các nghiệp vụ tại Phòng đào tạo (tiếp sinh viên; quyết định liên quan đến sinh viên; xác nhận kết quả học tập của sinh viên; giải quyết thắc mắc, đơn từ, khiếu nại của sinh viên ...).
 7. Xử lý các công việc do nhà trường giao đúng tiến độ và chất lượng (không để nhắc nhở đến lần thứ 02); phối hợp hiệu quả, thân thiện với tất cả các đơn vị trong nhà trường (không có đơn vị trực thuộc nào phiền hà chính đáng về Phòng đào tạo).
 8. Bắt đầu triển khai hoạt động điều tra thị trường lao động để phục vụ cho công tác phát triển ngành mới; và cập nhật chương trình đào tạo các ngành đang có vào năm 2017.
 9. Nhắc nhở, giám sát, đề xuất xử lý nhằm bảo đảm viên chức thực hiện nghiêm túc Qui định về bảo vệ nội bộ; thực hiện đúng cam kết làm việc với Trường.