• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Hệ chính qui
Email In PDF.

DANH SÁCH THI KNTHCM HK1/14-15 

 

Danh sách thi ngày 21/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Riêng sinh viên ngành Tài chính tín dụng sẽ có danh sách thi 2 ngày trước khi thi.

 

###################################

 

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ CHÍNH QUY HK1/14-15 (TS 2013 VỀ TRƯỚC)

 

Danh sách thi ngày 06/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 07/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 08/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 09/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 10/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

  Danh sách thi ngày 11/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây. 

 

 

Danh sách thi liên kết. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

 

 

########################################

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY HOÃN THI GIỮA KỲ 1/14-15

(cập nhật 17/10/2014)

 

 

Chi tiết tại đây. 

 

####################################### 

 

 DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI GIỮA KỲ

DO NỢ HỌC PHÍ HK1/14-15 (cập nhật 29/09/14)

 

Chi tiết tại đây.

##################################

LAST_UPDATED2
 
Email In PDF.

DANH SÁCH THI TOEIC CUỐI KỲ HK 3/2013-2014

 

Sinh viên xem danh sách thi chi tiết tại đây

 

LAST_UPDATED2
 
Email In PDF.

DANH SÁCH THI KNTHCM ĐỢT THÁNG 8/2014

 

Chi tiết tại đây.

 

 

##########################################

DANH SÁCH THI MOS ĐỢT THÁNG 8/14 (CHÍNH THỨC - CÓ ĐIỀU CHỈNH)

 

Chi tiết tại đây.

 

##########################################

 

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ CHÍNH QUY HK3/13-14

 

Danh sách thi ngày 21/07/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 22/07/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 23/07/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 24/07/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 25/07/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi niên chế ngày 21/07/2014. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi niên chế ngày 22-25/07/2014. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ở cơ sở 98 Ngô Tất Tố. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách sinh viên thi chung chính quy. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách cấm thi điểm danh (cập nhật 17/07/14). Xem chi tiết tại đây.

 

 

###########################################

 

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ (HOÃN THI) CHÍNH QUY HK3/13-14

 

Danh sách thi xem chi tiết tại đây.

##########################################

 

DANH SÁCH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI CUỐI KỲ HK3/13-14

DO NỢ HỌC PHÍ

 

 Chi tiết tại đây.

 

########################################

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY HOÃN THI GIỮA KỲ HK3/13-14

 

Chi tiết tại đây.

 

########################################

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ HK3/13-14 CHÍNH QUY.

 

Danh sách thi ngày 16/06/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi cơ sở 98 Ngô Tất Tố. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 17/06/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 18/06/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 20/06/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi giữa kỳ hk3/13-14 chính quy.Chi tiết tại đây

 

##########################################

 DANH SÁCH THI MOS CHÍNH THỨC NGÀY 10-11/06/2014

 

Chi tiết tại đây.

LAST_UPDATED2
 
Email In PDF.

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ HK DỰ THÍNH 2/2013-2014

 

* Danh sách không đủ điều kiện dự thi do không hoàn thành học phí, sinh viên xem tại đây.

* Danh sách không đủ điều kiện dự thi do điểm danh, sinh viên xem tại đây.

* Danh sách thi ngày 09/06 - 20/06/2014 sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

LAST_UPDATED2
 
Email In PDF.
DANH SÁCH THI KNTHCM THÁNG 6 VÀ CƠ SỞ LẬP TRÌNH NHÓM 10
 
Chi tiết tại đây.

##########################################

DANH SÁCH CẤM THI GIỮA KỲ SINH VIÊN CHÍNH QUY

DO NỢ HỌC PHÍ HK3/-13-14

 

 

Cập nhật 19/05/2014. Chi tiết tại đây. 

#########################################

DANH SÁCH HOÃN THI CUỐI KỲ CHÍNH QUY HK2/13-14

 

Chi tiết tại đây.

###########################################

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ CHÍNH QUY HK2/13-14

 

Danh sách thi ở 98 Ngô Tất Tố Bình Thạnh. Chi tiết tại đây. 

Danh sách thi 05/05/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi 06/05/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi 07/05/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi 08/05/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi 09/05/2014. Chi tiết tại đây.

 Danh sách thi 10/05/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi 11/05/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi 12/05/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi 13/05/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi 14/05/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi 15/05/2014. Chi tiết tại đây.

 Danh sách thi 16/05/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi 17/05/2014. Chi tiết tại đây.

 

Danh sách thi 18/05/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi sinh viên niên chế thi 05-06/05/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi sinh viên niên chế thi 07-10/05/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi sinh viên niên chế thi 11-13/05/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi sinh viên niên chế thi 14-17/05/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sác sinh viên ngoài chính quy thi chung chính quy. Chi tiết tại đây.

 

#####################################

DANH SÁCH CẤM THI ĐIỂM DANH CHÍNH QUY HK2/13-14

 (cập nhật 29/04/2013)

Sinh viên xem chi tiết tại đây. 

 

##################################### 

LỊCH THI GIỮA KỲ BỔ SUNG MÔN HÌNH HỌA VẼ KỸ THUẬT

 

Sinh viên xem chi tiết tại đây. 

 

#####################################

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ CHÍNH QUY HK2/13-14 NGÀY 28/04/2014

 

Sinh viên xem chi tiết tại đây. 

LAST_UPDATED2