• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Hệ chính qui
Email In PDF.

DANH SÁCH THI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO VÀ LỚP ĐIỆN LIÊN KẾT KHÓA TS 2014

 

Chi tiết tại đây.

 

#################################

 DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

CUỐI KỲ HK1/14-15 DO NỢ HỌC PHÍ

 

Chi tiết tại đây.

#################################

DANH SÁCH SINH VIÊN THI ĐỢT HOÃN THI KHÓA CŨ

 

Chi tiết tại đây.

 

##################################

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ CHÍNH QUY HK 1/14-15 KHÓA MỚI

 

Danh sách thi ngày 03/11/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 04/11/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 05/11/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

 

  Danh sách thi sinh viên khóa cũ và chất lượng cao thi đợt bổ sung. Chi tiết tại đây.

 

#################################

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

CUỐI KỲ HỌC PHÍ HK DỰ THÍNH 1/14-15

 

Chi tiết tại đây.

 

##################################

 DANH SÁCH THI GIỮA KỲ HỌC KỲ DỰ THÍNH 1/14-15

 

Danh sách thi ngày 27-28/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 29-30/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 31/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

 

 

####################################

DANH SÁCH THI KNTHCM HK1/14-15 

 

Danh sách thi ngày 21/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Riêng sinh viên ngành Tài chính tín dụng sẽ có danh sách thi 2 ngày trước khi thi.

 

###################################

 

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ CHÍNH QUY HK1/14-15 (TS 2013 VỀ TRƯỚC)

 

Danh sách thi ngày 06/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 07/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 08/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 09/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 10/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

  Danh sách thi ngày 11/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây. 

 

 

Danh sách thi liên kết. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

 

 

########################################

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY HOÃN THI GIỮA KỲ 1/14-15

(cập nhật 17/10/2014)

 

 

Chi tiết tại đây. 

 

####################################### 

 

 DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI GIỮA KỲ

DO NỢ HỌC PHÍ HK1/14-15 (cập nhật 29/09/14)

 

Chi tiết tại đây.

##################################

LAST_UPDATED2