• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Hệ chính qui
Email In PDF.

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ 1/14-15 KHÓA CŨ

 

Danh sách thi ngày 15/12/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 16/12/2014. Chi tiết tại đây.

 Danh sách thi ngày 17/12/2014. Chi tiết tại đây.

 Danh sách thi ngày 18/12/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 19/12/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 20-22/12/2014. Chi tiết tại đây.

 Danh sách thi ngày 23/12/2014. Chi tiết tại đây. 

 Danh sách thi ngày 24/12/2014. Chi tiết tại đây. 

 

 

Sinh viên liên thông tại chức xem tại đây.

Sinh viên niên chế chính quy xem tại đây.

 

Danh sách cấm thi điểm danh. Chi tiết tại đây.

 

##################################

DANH SÁCH THI HK DỰ THÍNH 1/2014-2015

 

Danh sách thi ngày 08-10/12/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 11-12/12/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 15-23/12/2014. Chi tiết tại đây.

 

 

Sinh viên liên thông tại chức xem tại đây.

Sinh viên niên chế chính quy xem tại đây.

 

 

#########################################

 

DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 07/12/2014

 

Chi tiết tại đây.

 

########################################

 DANH SÁCH SINH VIÊN THI ĐỢT HOÃN THI KHÓA MỚI

 

 

Chi tiết tại đây.

###########################################

 

DANH SÁCH THI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO VÀ LỚP ĐIỆN LIÊN KẾT KHÓA TS 2014

 

Chi tiết tại đây.

 

#################################

 DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

CUỐI KỲ HK1/14-15 DO NỢ HỌC PHÍ

 

Chi tiết tại đây.

#################################

DANH SÁCH SINH VIÊN THI ĐỢT HOÃN THI KHÓA CŨ

 

Chi tiết tại đây.

 

##################################

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ CHÍNH QUY HK 1/14-15 KHÓA MỚI

 

Danh sách thi ngày 03/11/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 04/11/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 05/11/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

 

  Danh sách thi sinh viên khóa cũ và chất lượng cao thi đợt bổ sung. Chi tiết tại đây.

 

#################################

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

CUỐI KỲ HỌC PHÍ HK DỰ THÍNH 1/14-15

 

Chi tiết tại đây.

 

##################################

 DANH SÁCH THI GIỮA KỲ HỌC KỲ DỰ THÍNH 1/14-15

 

Danh sách thi ngày 27-28/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 29-30/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 31/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

 

 

####################################

DANH SÁCH THI KNTHCM HK1/14-15 

 

Danh sách thi ngày 21/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Riêng sinh viên ngành Tài chính tín dụng sẽ có danh sách thi 2 ngày trước khi thi.

 

###################################

 

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ CHÍNH QUY HK1/14-15 (TS 2013 VỀ TRƯỚC)

 

Danh sách thi ngày 06/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 07/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 08/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 09/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 10/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

  Danh sách thi ngày 11/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây. 

 

 

Danh sách thi liên kết. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

 

 

########################################

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY HOÃN THI GIỮA KỲ 1/14-15

(cập nhật 17/10/2014)

 

 

Chi tiết tại đây. 

 

####################################### 

 

 DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI GIỮA KỲ

DO NỢ HỌC PHÍ HK1/14-15 (cập nhật 29/09/14)

 

Chi tiết tại đây.

##################################

LAST_UPDATED2